Со пристапувањето кон www.citaj.be ги прифаќате условите за користење на содржините на интернет страната на Читај бе. Читај бе го задржува правото да ги изменува и дополнува овие услови без претходна најава.


Посетителите на citaj.be може да ги користат информациите за лично информирање, но немаат право да ги користат за комерцијални цели и да вршат нивно умножување, отстапување или објавување на друго место во било која форма без претходна согласност од редакцијата на Читај бе.


Доколку содржините бидат преземени без согласност ќе се пристапи кон преземање правни постапки.


Објавените содржини се авторско дело на редакцијата на Читај бе во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права.